(99) ok Dortmund 3+1 2700+28

Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Sys 3+1: 2700€ Brutto + 28€ diety + nocki + tank

Dalekie trasy po Niemczech, rzadko po Belgii i Holandii

Naczepa plandeka (Mercedes Arktros)